-


LOVE
for
Tromsø Skipperforening

vedtatt på møte den 30. januar 1879
med forandringer vedtatt på årsmøte 18. januar 1938


§1

Foreningens formål skal være å knytte sjømannsstandens medlemmer nærmere sammen, gi disse anledning til å bistå og veilede hverandre og å virke for sjømannsstandens interesser og fremme av dens opgaver derunder også forbedring av arbeidsforhold og livsvilkår innen fangstnæringen og fiskeriene.
Til opnåelse av øiemedet skal der innen foreningen virkes med veiledende oplysninger vedkommende sjøfarten og ved sjøfartsblade, dels ved henstillinger til administrasjonen, og ved foredrag når dertil er anledning.


§2

1. Som medlem kan optakes enhver uberyktet mann, der som næringsvei driver sjøfart, fangst eller havfiske og som fører eller har ført fartøi såvel innenskjærs som utenriks.

2.Marineoffiserer som arbeider i sjøfartens og eller fangstinteresser.

3. Styrmenn, loser og navigatører.

4. Andre sjøfarende.

Innmeldelse kan foregå skriftelig eller mundtlig til styret som avgjør hvorvidt vedkommende kan optakes som aktivt medlem.
Innmeldelse kan skje til enhver tid av året, mens skriftlig utmeldelse bør sendes foreningens styre innen 1ste november.
Som passive medlemmer optakes sjøfartsinteresserte innen forretningsstanden, som derved får anledning til å delta i forhandlingene under møtene.
Medlemskontigenten som ikke er betalt innen et år efter at den er forfallt, søkes opkrevet av kassereren. Blir ikke beløpet betalt innen en rimelig frist ansees vedkommende ikke lenger som medlem av foreningen. Vedkommende kan efter begjæring derom igjen optas som medlem, når den resterende kontingent innbetales.
Der årlige kontingent er kr 5,00 som betales i den første del av året. Ved innmeldelse av medlemmer betaler disse full kontingent i første halvår og ved senere innmeldelse halv kontingent. 


§3

Utenbys skippere og sjøoffiserer har adgang til foreningens møter, når de med et styremedlems samtykke er innført av en skipper som er medlem.


§4

Der skal hvert år holdes ordinært årsmøte, såvidt mulig i januar måned. Årsmøtet bekjentgjøres i en eller flere aviser i byen. Såvidt mulig skal minst en tredjedel av medlemmene være tilstede. Styret fremlegger ved årsmøtet revidert regnskap for det forløpne år. Likeledes gis der en kort oversikt over foreningens arbeide i året. Foreningens styre består av 5 medlemmer og 3 varamenn for disse. Der foretas hvert år valg på vekselvis 2 eller 3 styremedlemmer som har fungert lengst. Likeså velges 1 eller 2 suplanter. Derefter velger foreningen innen styret formann og nestformann hvert år. Samtidig velges kasserer og sekretær, men denne kan velges av foreningens øvrige medlemmer.


§5

På den årstid når en større del av skipperene er hjemme bør der holdes møter med bestemte mellemrum, og styret sørger for en ordning med hensyn til lokale for møtene. Styre kan - når det finner det nødvendig - innkalle til ekstra møter. Sådanne møter kan i forveien averteres eller varsles.
Ved de ordinære møter skal refereres innkomne skrivelser som må besvares eller er av betydning for foreningen. Formannen eller nestformannen leder møtene og voteringene. Der skal føres protokoll, som ved møtets slutt undertegnes av de tilstedeværende styremedlemmer eller av samtlige tilstedeværende foreningsmedlemmer. Alle medlemmer har stemmeret. De med lovligt stemmeflertall fattede beslutninger er bindende for samtlige medlemmer enten disse har deltatt i sakens behandling eller ikke.


§6

Kassereren innkrever kontingenten, men må ikke foreta større utbetalinger, medmindre der er anvist av formann, eller efter ordre fra styret. Innen årsmøet leverer han regnskap så tidlig at revisjon kan foretas.


§7

Når foreningens midler tilater det besørger styret anskaffet sådanne bøker, karter og aviser som for foreninges formål må ansees ønskelig.


§8

Enhver skipper av foreningen bør oppgi for styret beretning om forandringer som han vet har funnet sted med fyr og dagmerker, banker og skjær på de strøk som han har befart, likeledes mulig opdagede skjær eller grunner som ikke er anført i sjøkartene. Bestyrelsen besørger sådanne oplysninger publisert.


§9

Direksjonen kan tilkalle andre som ikke er medlemmer, når det til en eller annen forhandling ansees tjenligt.


§10

Intetsomhelst spill eller nydelse av spirituosa må finne sted under foreningens møter.


§11

Forandringer med hensyn til lovene, kontingenten eller andre saker vedkommende foreningens indre bestyrelse, kan kun foretas på årsmøtet og avgjøres da med 2/3 av de møtende medlemmers stemmer.


§12

Opløsning av foreningen kan ikke finnes sted uten at 3/4 av medlemmene er enige derom, og i tilfelle vil bestemmelse om anvendelse av foreningens eiendele samtidig bli å fatte. 

W. Holmboe.                               O. Albrethson                                I.C. Hanssen

                          L. Nilssen                                     A. Jenssen